BAKK Miklós
Az állampolgárság átalakulása
Figyelő 
Miközben az európai integráció kapcsán a klasszikus nemzetállam válságáról vagy legalábbis átalakulásáról beszélnek, arról a folyamatról, amelynek során az európai állam szuverenitása egy részét az államok fölötti (uniós), illetve államok alatti szinteknek (a régióknak) adja át, jóval kevesebb szó esik arról, hogy eközben az állampolgárság fogalma és jogintézménye is átalakul. Holott ez az átalakulás minden bizonnyal hamarabb lesz érzékelhető az uniós tagságra várakozó államok polgárai számára, mint a szuverenitás-attribútumok átadásából adódó, egyéb intézményi változások.

Dominique Schnapper és Christian Bachelier könyve az állampolgárság fogalmának és jogintézményének kialakulását bemutatva ennek az átalakulásnak a megismeréséhez nyújt fogódzót. A mű akár bevezető is lehetne a posztnacionális korszak állampolgárság-fogalmához. Elsősorban az Állampolgárság és nemzet című fejezet az, amelynek kelet-közép-európai olvasata elgondolkodtató: a szerzőpáros ugyan kritikai távolságot teremt az „ortodox liberalizmus” és a klasszikus republikanizmus álláspontjával, de a multikulturalizmust, a kommunitarianizmus eszméit és a kulturális jogokat inkább csak a klasszikus állampolgárságot részben bíráló, részben pedig „bővítő” irányzatokként ismerteti. Schnapper és Bachelier felismeri, hogy ezek az eszmék a nemzet „etnikai” és „polgári” fogalma közötti ellentétet hivatottak feloldani. Azzal is tisztában vannak, hogy ez az ellentét – a kelet-európai idealista reformisták elképzeléseitől eltérően – tulajdonképpen ideologikus jellegű (a XIX. században alakult ki a francia politikai nemzet és a német Volk vitájából), és az európai nemzetek valójában egyszerre etnikai és polgári közösségek. Azonban e felismerésük konzekvenciák nélküliek, még csak utalást sem tesznek arra, hogy melyek azok a politikai modellek, amelyeken belül a két közösségi vonatkozás között az összhang vagy egyensúly megteremthető.

(Dominique Schnapper – Christian Bachelier: Ce este cetăţenia? Editura Polirom, 2001)

2001.07.27.

a cikk *.pdf formátumban