Bakk Miklós
Az átfogalmazandó tradíció
Figyelő 
Az év elején egyszerre jelent meg román és magyar nyelven Salat Levente könyve a liberális kisebbségpolitika közösségelvű megújításának filozófiai alapjairól (Multiculturalismul liberal, Polirom, 2001; Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig, Mentor Kiadó, 2001). A mű kétségtelenül nem sok előzményre tekint vissza sem a román, sem a magyar nyelvű szakirodalomban. Magyarul jelentek ugyan meg olyan írások, melyek a Salat által vizsgált kérdéskört érintik, ezek azonban csupán „résztanulmányok” a mostani kötethez képest, mely – egyrészt – rendszerbe foglalja az etnokulturális konfliktusok vizsgálatának minden eredményét, másrészt áttekinti a liberális tradíció kisebbségfelfogását, és kimutatja, hogy az alapvető átfogalmazásra szorul. Román nyelven viszont teljesen előkészítetlen a talaj: szakmai (kisebbségjogi) és politikafilozófiai előtanulmányok jóformán egyáltalán nem készültek, a román liberális tradíció felülvizsgálatára vonatkozóan pedig semmilyen jel nem mutatkozik.

Minthogy a könyv – bár minden részletében tudományos igénnyel készült – egy komoly hagyománnyal rendelkező nézetrendszerrel, a klasszikus liberalizmussal vitázik, kétségtelenül politikai töltetet is hordoz. A szerző a kisebbségi jogok érvényesülését vizsgálja, azt a problémakört, amelyben a kérdések politika- és ideológiaközeli volta miatt meglehetősen nehezen választhatók szét a tudomány számára nélkülözhetetlen, leíró modellek a normatív – erkölcsiséget kifejező, tehát egyfajta ideológiai horizontot is feltételező – vonatkozásoktól. Elmondható, hogy Romániában ennek különös aktualitása van, mivel az elmúlt tizenkét év politikájának minden eredménye ellenére igazi – politikafilozófiai tétekre és tételekre is figyelő – szakmai vita nem folyt az országban az adott történelmi és politikai feltételek mellett kialakítható kisebbségpolitikai modellekről. E vita egyre inkább megkerülhetetlennek bizonyul, mivel lassan kiderül, hogy a „román kisebbségi modellként” népszerűsített megoldás tulajdonképpen csak egy politikai konjunktúrát kifejező arrangement, és semmiképp sem olyan megoldás, amely a tartós és szolid „békét” jelenti a kisebbségek és a román állam közti viszonyban.

Salat Levente könyve azonban nemcsak eme – aktuálpolitikainak is minősíthető – felismerés megfogalmazásában segít, hanem állást is foglal abban az alapvető kérdésben, hogy miképp viszonyuljon a liberalizmus a kollektív jogok problematikájához. Álláspontja tulajdonképpen megegyezik a kanadai politikafilozófus Will Kymlicka nézeteivel, annak a Kymlickának a nézeteivel, aki a kulturálisan megosztott társadalmakra vonatkozóan arra a következtetésre jutott, hogy a liberális demokrácia klasszikus modellje nem alkalmas e társadalmakban a számbeli kisebbségben levő csoportok kultúrájának fenntartására, továbbélésének biztosítására. Ehhez sajátos jogállással rendelkező önkormányzatok, a kisebbségi kultúrák területi vonatkozásait is figyelembe vevő autonómiák szükségeltetnek.

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy amit Kymlicka – s műveinek legjobb erdélyi (és romániai) ismerőjeként Salat is – e modellel kapcsolatban elmond, továbbra is aktuális kérdés Romániában. Bár Románia mind területi, mind etnikai-nyelvi vonatkozásban többkultúrájú állam, e tény minden konzekvenciát vállaló elfogadására s a belőle fakadó kérdések újszerű tematizációjára – úgy tűnik – még nem adottak a feltételek.

Bár a demokratizálódás 1989 utáni „hulláma” tíz év alatt tudatosította a romániai politikai elitben, hogy a kisebbségek helyzetének valamiféle kezelésmódjára – néhány jogintézményre – szükség van, a román állam közjogi szerkezetére való rákérdezést, a sajátos kultúrák létére alapozó önkormányzatok és autonómiák legitimitásának (a liberális demokrácia jogrendjébe illeszthetőségének) megvitatását az idő még nem pártolja. Ehhez hiányoznak mind a belső, mind a külső, nemzetközi feltételek. Salat Levente könyve azonban mindenképpen alkalmas arra, hogy felismertesse, melyek a hiányzó feltételek, és tudatosítsa: a liberális tradíció térségünkben s főleg Romániában alapvető felülvizsgálásra szorul.

2002.03.08.

a cikk *.pdf formátumban