Gerhard SCHRÖDER
Germania în Europa*
Perspective 
La începutul acestui secol, Europa se află în fața unor opțiuni istorice. Reușita lărgirii Uniunii Europene, întărirea uniunii economice și monetare și continuarea integrării europene sînt marile sfidări ale timpului nostru. Integrarea europeană este proiectul politic cel mai important și cel mai reușit din istoria europeană. Ea întemeiază pacea, securitatea și stabilitatea între membrii ei și aduce prosperitatea, creșterea și slujbele în Germania și în Uniunea Europeană. De aceea Partidul Social-Democrat German va face totul pentru a face să avanseze și să progreseze acest proces în timpul secolului XXI.
Social-democrații doresc:

1. Să utilizeze piața interioară și unificarea monetară pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă
Într-o economie mondializată, Europa, grație euro-ului, devine mai atractivă ca loc de investiții.Trebuie să continuăm să construim în mod sistematic piața internă. Pentru aceasta, va trebui ca toate statele membre să respecte angajamentele pe care le-au luat și să-și deschidă, pînă la un moment dat, piețele lor de gaz și de electricitate, ca și serviciile poștale, pentru a evita distorsiunile concurenței. Dar trebuie și să veghem ca adaptările necesare să fie suportabile din punct de vedere social. Piața internă și moneda comună solicită și ele o mai mare armonizare în materie de politică fiscală, precum și o piață financiară unică.

2. Garantarea securității interne
Sîntem de părere că securitatea poate fi mai bine garantată în sînul unei Europe lărgite decît făcînd pe cavalerul solitar.

De aceea SPD cere:
- să fie întărit Europolul în spiritul unei politici europene operaționale, dotată cu competențe executive după modelul Oficiului federal al poliției criminale (Bundeskriminalamt);
- să fie fondat un Parchet european însărcinat să asigure urmărirea cooperării dintre serviciile naționale de represiune și să urmărească activitatea Europolului;
- să fie creată o poliție europeană de frontieră însărcinată să asigure o protecție eficientă a viitoarelor frontiere exterioare ale UE contra crimei organizate și a imigrației ilegale;
- să nu fie înlăturate controalele frontierelor cu viitoarele state membre decît atunci cînd nivelul de securitate va corespunde criteriilor UE;
- să fie dezvoltată cooperarea juridică în domeniul penal, inclusiv în sfera armonizării pedepselor în caz de delicte internaționale și transfrontaliere;
- să se acorde fiecărui cetățean și fiecărei cetățene dreptul de a face apel în fața Curții Europene de Justiție cu privire la actele Europolului;
- să se garanteze în acest domeniu cu atingere la drepturile fundamentale un control parlamentar deplin prin intermediul Parlamentului european.

3. Întărirea drepturilor cetățenilor
Politica europeană trebuie să fie o politică cu și pentru cetățenii și cetățenele Uniunii. Drepturile lor trebuie să se afle în inima tuturor eforturilor de integrare politică. Ținînd cont de diferitele tradiții constituționale naționale și de diferitele concepții cu privire la drepturile fundamentale, Carta drepturilor fundamentale este o contribuție importantă la identificarea cetățenilor și cetățenelor în sînul Uniunii Europene.

Social-democrații europeni au impus ca drepturile sociale și economice să fie tratate în Cartă într-un mod la fel de important ca și libertățile fundamentale și drepturile civice.

Pentru SPD este important ca:
- Europa ca și comunitate de valori să asigure nu doar libertățile fundamentale, drepturile civice și egalitatea, ci să vegheze ca persoanele într-o situație dificilă să fie tratate în funcție de capacitățile lor ca membri cu parte deplină ai societății europene. Pentru aceasta, trebuie să li se dea posibilitatea să participe la viața economică și socială, și să creeze condițiile economice pentru a putea duce o existență demnă;
- Carta drepturilor fundamentale să fie integrată în tratatele europene și ca ea să obțină astfel o obligativitate juridică;
- după integrarea Cartei în tratate, să se deschidă pentru cetățenii și cetățenele UE posibilitatea de a depune plîngere în fața Curții Europene de Justiție, atunci cînd consideră că drepturile lor sînt amenințate de instanțele UE.

Este, de asemenea, important pentru SPD ca elaborarea Cartei drepturilor fundamentale să fie începutul unei discuții cu privire la Constituția europeană. Carta trebuie să servească drept preambul viitoarei Constituții astfel încît valorile Uniunii să devină vizibile.

4. Instalarea unei politici externe și de securitate
O politică externă și de securitate comună a UE încurajează integrarea europeană și întărește capacitatea de acțiune a Uniunii.

Întărirea rolului europenilor în sînul Alianței [NATO - n. trad.] și a rolului pe care UE îl joacă în materie de politică de securitate va întări în egală măsură și NATO. Parteneriatul transatlantic rămîne fundamentul securității noastre în Europa.

Integrarea Rusiei în structurile europene de securitate este condiția stabilității și a securității în spațiul euro-atlantic.

Uniunea trebuie să fie capabilă să acționeze pentru a asuma responsabilitățile sale în materie de stabilitate și de securitate în spațiul euro-atlantic și dincolo de acesta. Dezvoltarea politicii europene externe și a securității comune (ESC) trebuie să fie una dintre temele viitoarei conferințe interguvernamentale. Pe termen mediu, trebuie să ne străduim să atingem o comunitarizare în acest domeniu politic.

SPD se pronunță pentru o Uniune Europeană dezvoltată, cu PESC, un concept general de securitate, care ia în calcul elementele politice, militare, economice, sociale și ecologice, care regrupează politicile europene externe, ale securității, ale apărării și ale dezvoltării, și care întărește capacitatea noastră de prevenire a conflictelor. În viitor, UE va putea interveni militar din propria sa inițiativă în gestionarea crizelor, în timp ce NATO nu va mai interveni ca entitate.

5. Unificarea Europei
Cu peste treizeci de ani în urmă, Willy Brandt, prin politica lui răsăriteană, a pus bazele sfîrșitului separării continentului nostru. Astăzi, SPD este investit cu misiunea de a încheia opera lui istorică prin integrarea țărilor centrului și răsăritului Europei în UE.

Lărgirea UE va fi, pentru candidații la aderare ca și pentru statele membre actuale, un cîștig politic și economic. Ea va aduce totodată avantaje importante în materie de luptă contra crimei organizate internaționale și de protecție contra imigrării ilegale.

UE este gata de noile aderări. Revine de aici înainte țărilor candidate să continue pregătirile lor de aderare astfel încît să constate șansa care li se oferă.

SPD se pronunță în particular pentru:
- ca negocierile de adeziune să fie duse pe cît de repede și de atent e posibil pentru ca statele cele mai avansate să poată participa la viitoarele alegeri europene din 2004;
- ca amînări de tranziție pe o durată de șapte ani să fie decise în domeniile în mod special sensibile ale liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor;
- ca să fie găsite niște soluții adecvate în timp pentru problemele particulare cu care sînt confruntate regiunile frontaliere, pentru a le face mai concurențiale și pentru a le promova atractivitatea economică.

6. Repartizarea clară a sarcinilor
Repartizarea sarcinilor între Uniunea Europeană și statele membre, moștenită din istorie, nu mai răspunde exigențelor secolului XXI. Statele membre - și, în Germania, și landurile și comunele - au pierdut pe parcursul acestui proces o bună parte din marja lor de inițiativă politică, în timp ce, în multe domenii, niște decizii adaptate ar putea fi luate mai potrivit la nivelul lor. În schimb, Uniunea Europeană nu dispune întotdeauna de competențele care i-ar fi necesare pentru a garanta interesele sale la nivel internațional sau pentru a-și asigura securitatea internă.

Sistemul actual de repartiție a sarcinilor este lipsit de claritate și transparență. De aceea este adeseori dificil să se determine ce nivel politic ia o anume decizie, îndată ce aceasta este susceptibilă să influențeze în mod direct viața cetățenilor.

De aceea SPD apreciază aici că guvernul federal a reușit la Nisa să își convingă partenerii cu privire la necesitatea de a proceda, pe parcursul unei noi conferințe interguvernamentale în 2004, la o repartiție mai exactă, în respectul principiului subsidiarității, a competențelor între UE și statele sale membre. Cetățeanul trebuie să poată distinge în mod clar cine este responsabil de care politică. Dincolo de aceasta, trebuie să se găsească procese de decizie clare și transparente între Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul european, care să fie comprehensibile pentru cetățean.

La fel, SPD solicită, în respectul principiului proximității și solidarității dintre statele membre ale UE:
- să fie delimitată, într-un mod comprehensibil, responsabilitatea politică a UE și cea a statelor membre, grație unei repartiții clare a sarcinilor. Dreptul de a transfera noile competențe ale UE trebuie să rămînă la nivelul statelor-membre. Repartizarea sarcinilor între guvernul federal, landuri și comune este și rămîne o chestiune de politică internă;
- să fie luate măsuri împotriva transferului insidios de competențe la nivel european. Competențele transversale, în materie de piață internă, sau de reguli ale concurenței, de exemplu, nu trebuie să conducă la privarea statelor de responsabilitățile lor și să le videze de substanța lor;
- să se transfere la nivel național sarcinile care pot fi îndeplinite într-o manieră mai adaptată de către statele membre, în respectarea principiului subsidiarității, cîtă vreme aceasta nu constituie un risc pentru piața internă. Aceasta privește în special competențele Uniunii în materie de politică agricolă și structurală, cu scopul ca statele membre să aibă de aici înainte o marjă de manevră pentru a duce o politică regională și structurală autonomă;
- să fie întărită capacitatea de acțiune a UE în domeniile politicii externe și a securității, a securității interne și a imigrării grație unei comunitarizări aprofundate, în măsura în care fiecare țară membră luată izolat este din ce în ce mai puțin în situația de a pune în valoare interesele sale internaționale într-o manieră eficace;
- ca transparența voturilor decizionare la nivel european să fie întărită prin remodelajul Comisiei într-un organ executiv european forte, prin întărirea drepturilor Parlamentului european, lărgind puterile lui de co-decizie și conferindu-i deplina competență bugetară, prin transformarea Consiliului [de miniștri] într-o Cameră Europeană a Statelor [de pe lîngă Parlamentul european].

7. Organizarea viitorului Europei într-un mod democratic
Nimeni nu știa cu zece ani în urmă cum va fi Europa astăzi. Nimeni nu știe astăzi cum va fi Europa peste zece ani. Dar astăzi ca și ieri, există o certitudine: viitorul Europei stă în mîinile cetățenelor și cetățenilor ei. De aceea vrem, într-un mod angajat, să luptăm pentru un viitor bun al Europei.

Trebuie de aici înainte să reflectăm în ce structuri și în ce context constituțional pot fi rezolvate mai bine problemele viitorului.

Partidul Social-Democrat din Germania se va angaja în sensul pregătirii unei dezbateri publice în Germania și în Europa cu privire la obiectivele politice ale Uniunii Europene, la structurile și mecanismele de decizie.

Vrem:
- să fim asociați din plin la întărirea și discutarea fundamentelor constituționale, în Parlamentele naționale și în Parlamentul european, într-un spirit de veritabilă parlamentare;
- să integrăm în tratate Carta drepturilor fundamentale și să înfăptuim astfel un nou pas către o Constituție europeană;
- să creăm un sistem european de repartiție a puterilor între Parlamentul european, Consiliu și Comisie, care să răspundă principiilor legitimității democratice, eficacității și transparenței;
- o simplificare și o democratizare a tratatelor și a procedurilor de decizie;
- o repartizare clară a sarcinilor între Uniunea Europeană, statele membre, landuri și comune;
- să fie puse bazele unei politici externe eficace a Uniunii Europene. [...]

Cu privire la viitorul Europei, sîntem încrezători că:
- în zece ani vom trăi într-o Europă care va fi mai mare și mai integrată decît cea de astăzi;
- în zece ani vom trăi într-o Europă care va avea o Constituție;
- în zece ani vom trăi într-o Europă care va avea o monedă;
- în zece ani vom trăi într-o Europă cu valori comune și cu limbi și culturi foarte diverse.

*Le Monde, 8 mai 2001. Text prescurtat. Această moțiune privitoare la viitorul Uniunii Europene, pregătită de direcția Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) și prezentată oficial în 30 aprilie, va fi dezbătută la congresul de la Nürnberg din 19-23 noiembrie a.c. Acest text a fost elaborat sub egida cancelarului Gerhard Schröder, președintele SPD.


Traducerea: Ovidiu PECICAN
2001.05.14.

articolul în format *.pdf